- Rejestr zmian


Budynek Sądu
Budynek Sądu Rejonowego w Radomsku

Witamy Państwa na naszej nowej stronie internetowej. Za jej pośrednictwem chcemy udostępnić Państwu dostęp do oczekiwanych informacji oraz ułatwić współpracę ze wszystkim wydziałami Sądu Rejonowego w Radomsku.
mówiąca strona www
Aby Twój komputer posiadał funkcję umożliwiającą czytanie stron internetowych pobierz i zainstaluj oprogramowanie czytające strony www z adresu: http://www.ivona.com/pl/


Sąd Rejonowy w Radomsku bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.


Celem projektu jest Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
Rezultatami projektu będą:
• poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach;
• poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych;
• zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę społeczną ukierunkowaną na poszerzenie dostępu wymiaru sprawiedliwości. Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeby społecznej ukierunkowanej na ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upowszechnienie pism procesowych oraz dokumentacji pochodzących z sądu w formie elektronicznej poprzez objęcie sądów powszechnych usługą wspólną uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych oraz usługą poczty centralnej i budowę scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 kwietnia 2017 r.
Więcej informacji o projekcie:
http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/

RODO


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Radomsku
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Radomsku jest Prezes Sądu Rejonowego z siedzibą w Radomsku ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, tel. 44 685 81 35, poczta@radomsko.sr.gov.pl, zwany dalej jako ADO.
2. W Sądzie Rejonowym w Radomsku powołany został Inspektor Ochrony Danych (e-mail:4174-zp@radomsko.sr.gov.pl).
3. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Radomsku odbywa się w celu wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz.23).
4. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Radomsku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000).
5. Odbiorcą danych osobowych są i będą organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązywania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na ADO, a także podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO.
6. Wskazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Radomsku przez czas określony przepisami prawa oraz przepisami archiwalnymi obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Radomsku.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Sąd Rejonowy w Radomsku oraz prawo żądania od ADO ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Wobec osób, których dane są przetwarzane przez Sądzie Rejonowym w Radomsku, nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą profilowane.
10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Radomsku narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa.
ilość odsłon: 950108
wytworzył: Robert Cieciura (2006-11-19 22:52:18)
wprowadził: Robert Cieciura (2006-11-19 22:52:34)
liczba zmian: 66
ostatnio zmienił: Jarosław Długołęcki (2019-03-13 15:32:16)
jakie zmiany: Dodanie klauzuli RODO