- Rejestr zmian


ZARZĄDZENIE Nr 25/2020

W sprawie konieczności zapewnienia ciągłości pracy Sądu Rejonowego w stanie zagrożenia epidemicznego.


Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami


Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Łodzi Zarządzeniem nr 13 z 29 września 2020 roku powołał koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Łodzi a Dyrektorami sądów apelacji łódzkiej, Koordynator realizuje swoje zadania również na rzecz pozostałych sądów w apelacji.
Do zadań koordynatora należy w szczególności:
- monitorowanie działalności sądów apelacji łódzkiej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Dane kontaktowe:
Koordynator ds. dostępności
Szymon Arkuszewski
tel. 42 68 50 662,
e-mail: dostepnosc@lodz.sa.gov.pl

WAŻNE INFORMACJE

DOTYCZĄCE WIRUSA COVID-19


Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa
w Sądzie Rejonowym w Radomsku w okresie od 1 czerwca 2020 roku do odwołania ma miejsce:
1. Ograniczenie ilości osób uczestniczących w posiedzeniu
do osób wezwanych na posiedzenie lub też wykazujących inną niezbędną potrzebę uczestniczenia w posiedzeniu.
Osoby te są zobowiązane do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wezwania do sądu.
2. Na rozprawę mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka, przyłbica).
Osłonę twarzy można zdjąć - jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę.
3. Przy wejściu na salę sądową rozpraw uczestnicy powinni zdezynfekować ręce, albo założyć rękawiczki.
4. Nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów.
Czynności te realizowane są przez Biuro Obsługi Interesantów.
5. Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia oraz Biuro Podawcze jest udostępnione dla interesantów w godzinach 9.00-15.00,
z przerwą w godz. 12.00-12.30 na dezynfekcję.
W pomieszczeniu Biura Obsługi Interesanta poza pracownikiem sądu może przebywać jednocześnie maksymalnie 1 osoba.
6. W budynku Sądu Rejonowego w Radomsku istnieje możliwość złożenia pism procesowych do pojemnika
umiejscowionego przy wejściu do budynku przy stanowisku ochrony sądu.
7. Przyjmowanie interesantów przez prezesa sądu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie,
a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego, także telefonicznie po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Link do Zarządzenia Vice Prezes Nr 9/20 w sprawie zmian Zarządzenia nr 13/20.


PILNE ZARZĄDZENIE Nr 1/2020

W sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Sądzie Rejonowym w Radomsku wydane w związku z pandemią koronawirusa - COVID- 19.

Link do zarządzenia Nr 1 w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Sądzie Rejonowym w Radomsku wydane w związku z pandemią koronawirusa - COVID- 19..


LISTA SPRAW PILNYCH REKOMENDOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Link do LISTY SPRAW PILNYCH REKOMENDOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI.


PILNE ZARZĄDZENIE Nr 2/2020

Link do zarządzenia Nr 2 w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Sądzie Rejonowym w Radomsku wydane w związku z pandemią koronawirusa - COVID- 19..


PILNE ZARZĄDZENIE Nr 3/2020

Link do zarządzenia Nr 3 w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Sądzie Rejonowym w Radomsku wydane w związku z pandemią koronawirusa - COVID- 19..


OGRANICZONA

zostaje od dnia 16 marca do dnia 31 marca 2020 r. praca Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Radomsku poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi Interesantów na rzecz obsługi zdalnej.
Prosimy zatem o kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub operatora pocztowego.
Praca Biura Obsługi Interesantów w każdy poniedziałek do dnia 31 marca 2020 r. została skrócona do godziny 15:30
Wejścia Interesantów zostają ograniczone tylko do osób wezwanych lub zawiadomionych. Osoby wchodzące do budynku będą poddawane pomiarowi temperatury ciała i wobec stwierdzenia podwyższonych jej wartości nie będą mogły wejść dalej na teren budynku.

Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Sądu.


PILNE ZARZĄDZENIE Nr 8/2020

Link do zarządzenia Nr 8 w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Sądzie Rejonowym w Radomsku wydane w związku z pandemią koronawirusa - COVID- 19..


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz decyzjami Prezesa Rady Ministrów związanymi z zagrożeniem pandemią koronawirusa COVID-19 w celu wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia osób pracujących w Kancelariach Komorniczych, jak i interesantów, zawiadamiamy, iż w dniach: 16.03.2020 roku - 31.03.2020 roku ograniczamy funkcjonowanie Kancelarii Komorniczych poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej oraz zaprzestanie czynności terenowych. Kontakt z Kancelarią w zakreślonym powyżej terminie zostaje zapewniony za pomocą korespondencji e-mailowej, drogą telefoniczną bądź tradycyjnie za pomocą korespondencji listowej. Wyłączono ponadto obrót gotówkowy, wprowadzając przyjmowanie wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Kancelarii.


PILNE ZARZĄDZENIE Nr 4/2020

Link do zarządzenia Nr 4 w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Sądzie Rejonowym w Radomsku wydane w związku z pandemią koronawirusa - COVID- 19..


PILNE ZARZĄDZENIE Nr 5/2020

Link do zarządzenia Nr 5 w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Sądzie Rejonowym w Radomsku wydane w związku z pandemią koronawirusa - COVID- 19..


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa w okresie od 16 marca 2020 roku do odwołania.
odwołane zostały:
1.)wszystkie rozprawy i posiedzenia Sądu, z wyjątkiem spraw pilnych (wymienionych w Zarządzeniu Prezesa Sądu Nr 9/2020 z dnia 2.04.2020r.),
2.) w poniedziałki dyżury do godz. 18,00 Biura Podawczego i Sekretariatów Wydziałów,
3.) przyjęcia Interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu (w środy).
W wyżej wymienionym okresie ograniczona została również praca Biura Obsługi Interesanta, Biura Podawczego, Kasy i Sekretariatów Wydziałów poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi Interesantów na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej, elektronicznej, za pośrednictwem operatora pocztowego i faxu).
Ograniczeniu podlegają ponadto wejścia na teren Sądu Rejonowego w radomsku osób nie będących w nim zatrudnionych za wyjątkiem osób wezwanych przez Sąd na termin lub zawiadomionych o terminie.


Zawiadomienie Komornika Sądowego Pani Karoliny Rutkowskiej

Link do Zawiadomienia Komornika Karoliny Rutkowskiej w związku z pandemią koronawirusa - COVID- 19..


Zawiadomienie Komornika Sądowego Pani Katarzyny Matras

Link do Zawiadomienia Komornika Katarzyny Matras w związku z pandemią koronawirusa - COVID- 19..


PILNE ZARZĄDZENIE Nr 9/2020

Link do Zarządzenia nr 9_20_z_dnia_02-04-2020 w związku z pandemią koronawirusa - COVID- 19..


PILNE ZARZĄDZENIE Nr 10/2020

Link do Zarządzenia nr 10_20_z_dnia_14-04-2020 w związku z pandemią koronawirusa - COVID- 19..


PILNE ZARZĄDZENIE Nr 13/2020

Link do Zarządzenia nr 13_20_z_dnia_21-05-2020 w związku z pandemią koronawirusa - COVID- 19..


Budynek Sądu
Budynek Sądu Rejonowego w Radomsku

Witamy Państwa na naszej nowej stronie internetowej. Za jej pośrednictwem chcemy udostępnić Państwu dostęp do oczekiwanych informacji oraz ułatwić współpracę ze wszystkim wydziałami Sądu Rejonowego w Radomsku.
mówiąca strona www
Aby Twój komputer posiadał funkcję umożliwiającą czytanie stron internetowych pobierz i zainstaluj oprogramowanie czytające strony www z adresu: http://www.ivona.com/pl/


Sąd Rejonowy w Radomsku bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.


Celem projektu jest Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
Rezultatami projektu będą:
• poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach;
• poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych;
• zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę społeczną ukierunkowaną na poszerzenie dostępu wymiaru sprawiedliwości. Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeby społecznej ukierunkowanej na ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upowszechnienie pism procesowych oraz dokumentacji pochodzących z sądu w formie elektronicznej poprzez objęcie sądów powszechnych usługą wspólną uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych oraz usługą poczty centralnej i budowę scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 kwietnia 2017 r.
Więcej informacji o projekcie:
http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/

RODO


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Radomsku
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Radomsku jest Prezes Sądu Rejonowego z siedzibą w Radomsku ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, tel. 44 685 81 35, poczta@radomsko.sr.gov.pl, zwany dalej jako ADO.
2. W Sądzie Rejonowym w Radomsku powołany został Inspektor Ochrony Danych (e-mail:4174-zp@radomsko.sr.gov.pl).
3. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Radomsku odbywa się w celu wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz.23).
4. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Radomsku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000).
5. Odbiorcą danych osobowych są i będą organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązywania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na ADO, a także podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO.
6. Wskazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Radomsku przez czas określony przepisami prawa oraz przepisami archiwalnymi obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Radomsku.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Sąd Rejonowy w Radomsku oraz prawo żądania od ADO ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Wobec osób, których dane są przetwarzane przez Sądzie Rejonowym w Radomsku, nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą profilowane.
10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Radomsku narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa.
ilość odsłon: 1111080
wytworzył: Robert Cieciura (2006-11-19 22:52:18)
wprowadził: Robert Cieciura (2006-11-19 22:52:34)
liczba zmian: 109
ostatnio zmienił: Jarosław Długołęcki (2020-10-20 14:08:50)
jakie zmiany: Dodanie zarządzenia