- Rejestr zmian
Informacje->Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

W sprawie pytań i odpowiedzi właściwe jest Ministerstwo Sprawiedliwości ms.gov.pl

Jak wnieść sprawę z zakresu prawa pracy?

Sprawę wnosimy poprzez sporządzenie pozwu, który musi zawierać:
1. dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko, adres)
2. dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (w procesie) ewentualnie uczestników (w postępowaniu nieprocesowym) (imię, nazwisko, adres, zawód)
3. oznaczenie sądu
4. oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew)
5. określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od sądu)
6. określenie wartości przedmiotu sporu
7. uzasadnienie żądania (wskazanie dlaczego sąd powinien uwzględnić żądanie zdaniem wnoszącego pismo- tj. podstawy faktycznej żądania)
8. wnioski dowodowe (wskazanie świadków, dokumentów, opinii biegłych itp.)
9. załączniki
10. podpisanie pisma.

Obowiązek stosowania formularzy : istnieje wyłącznie w postępowaniu uproszczonym.
Poza tym istnieje dowolność formy składanych pism procesowych.

Informacja o zatarciu skazania

1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności, karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności - z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, zatarcie następuje w tych wypadkach z mocy prawa; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat jeżeli wymierzona kara pozbawienia nie przekroczyła 3 lat a skazany przestrzegał zasad porządku prawnego.
2. W razie skazania na karę grzywny albo karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.
3. W razie odstąpienia od wymierzenia kary zatarcie skazania następuje z mocy prawa po roku od wydania prawomocnego orzeczenia.
4. W razie skazania na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
5. W razie orzeczenia środka karnego zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania.
6. Jeżeli sprawcę skazano na dwa lub więcej nie pozostających z biegu przestępstw albo jeżeli po rozpoczęciu a przed upływem okresu wymaganego do zatarcia skazania popełnił on kolejne przestępstwo dopuszczalne jest tylko zatarcie jednoczesne wszystkich skazań.

Jak wnieść sprawę o alimenty?

Jeżeli osoba zobowiązana do utrzymania drugiej osoby, nie chce wykonać tego obowiązku dobrowolnie, należy wnieść sprawę do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania uprawnionego lub obowiązanego.

SPRAWĘ WNOSI SIĘ POPRZEZ ZŁOŻENIE POZWU.

W pozwie należy podać następujące dane:
1. imię, nazwisko i dokładny adres powoda, czyli osoby domagającej się alimentów;
2. imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli osoby, od której domagamy się alimentów;
3. wysokość żądanej kwoty wraz z uzasadnieniem, tzn. wskazać potrzeby powoda oraz możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego.

Jeżeli powodem jest małoletnie dziecko, przed sądem reprezentuje je przedstawiciel ustawowy (najczęściej ten z rodziców, który opiekuje się dzieckiem).
Jeżeli alimentów żąda dziecko od rodziców, należy dołączyć do pozwu odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa odpis zupełny aktu urodzenia, a jeżeli małżonek lub były małżonek - odpowiednio odpis aktu małżeństwa lub orzeczenia rozwodu.
Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach!
Uwaga: Strona wnosząca pozew o alimenty zwolniona jest od wpisu sądowego.

Jak złożyć oświadczenie o przelaniu zabezpieczenia majątkowego na poczet należności sądowych?

1. dokładnie oznaczyć nazwisko i adres osoby składającej oświadczenie
2. zawrzeć treść oświadczenie o woli przelania kwoty zabezpieczenia majątkowego lub poręczenia
majątkowego na poczet należności sądowych( grzywna i koszty sądowe)
3. należy wskazać nazwę Sądu
4. sygnaturę akt sprawy, w której poręczenie lub zabezpieczenie było złożone
5. personalia osoby skazanej ( gdy poręczenie lub zabezpieczenie składała osoba trzecia),
6. numer karty dłużnika (wskazany na wezwaniu do zapłaty należności)
7. podpisać oświadczenie,

Jak rozłożyć zasądzoną grzywnę lub koszty sądowe na raty?

1. należy złożyć pisemny wniosek
2. wskazać dane personalne i adres wnioskodawcy
3. oznaczyć Sąd, do którego składa się wniosek
4. wskazać sygnaturę akt i nr karty dłużnika (zawarte na wezwaniu do zapłaty)
5. zaproponować ilość i wysokość rat miesięcznych
6. uzasadnić wniosek wskazując sytuację majątkowa i rodzinną
7. podpisać wniosek

Uwaga: pierwszy wniosek w sprawie nie podlega opłacie, kolejny należy opłacić -2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej niż 25 zł.

Jak złożyć wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu?

W sprawie cywilnej:

1. oznaczyć dane personalne i adres osoby składającej wniosek,
2. oznaczyć Sąd, do którego kierowany jest wniosek
3. zredagować żądanie o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu
4. należy wskazać strony toczącej się sprawy,
5. uzasadnić wniosek (W uzasadnieniu wniosku należy przedstawić okoliczności wskazujące, iż osoba wnioskująca o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.)
6. podpisać wniosek

Załączniki:
- uzupełniony druk oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z wnioskiem o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu łącznie.

Obligatoryjnie wraz z wnioskiem o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego należy złożyć uzupełniony druk oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Druk oświadczenia dostępny jest w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomsku, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Radomsku.

W sprawie karnej:
1. oznaczyć dane personalne i adres osoby składającej wniosek,
2. oznaczyć Sąd, do którego kierowany jest wniosek, a w przypadku trwania postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia) Prokuraturę, w której prowadzone jest postępowanie,
3. zredagować żądanie o ustanowienie adwokata z urzędu,
4. uzasadnić wniosek (w uzasadnieniu wniosku należy przedstawić okoliczności wskazujące, iż oskarżony lub podejrzany o ustanowienie adwokata nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny oraz nie jest w stanie sam się bronić.),
5. podpisać wniosek.

Jak uzyskać prawa do spadku

Informacja:

Sprawę wnosi się poprzez złożenie pisemnego wniosku, w którym należy:

1. oznaczyć Sąd, do którego jest kierowany,
2. wskazać dane personalne i adres wnioskodawcy,
3. wskazać pozostałych uczestników postępowania( nazwiska, imiona adresy)

Ponadto:

1. we wniosku należy wskazać: imię i nazwisko zmarłego, datę zgonu, miejsce zgonu, miejsce ostatniego stałego zamieszkania przed śmiercią,
2. należy wskazać spadkobierców( imiona i nazwiska) wskazać, czy zmarły pozostawił testament,
3. należy podać, czy w skład spadku wchodzą nieruchomości ewentualnie podać ich nr ewidencyjny, położenie, powierzchnię, czy jest prowadzona Księga Wieczysta,
4. podpisać wniosek.

Wymagane załączniki :
odpisy skrócone

- akt zgonu zmarłego
- akt małżeństwa małżonka i córek zmarłego
- akt urodzenia synów zmarłego

Uwaga:

Do wniosku należy dołączyć dodatkowo odpisy wniosku dla każdego uczestnika

Opłata: wpis - 100 zł gdy wniosek dotyczy jednej osobie zmarłej.

Jak uzyskać zwolnienie od kosztów w sprawie cywilnej :

1. należy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
2. oznaczyć Sąd, do którego jest składany
3. należy wskazać strony postępowania w sprawie
4. uzasadnienie ( w uzasadnieniu wniosku należy przedstawić okoliczności wskazujące, iż osoba wnioskująca o zwolnienie od kosztów sądowych nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.)
5. podpisać wniosek.

Załączniki:

- uzupełniony druk oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania

Obligatoryjnie wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych należy złożyć uzupełniony druk oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Druk oświadczenia dostępny jest w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomsku, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Radomsku.

Jak wnieść sprawę o zasiedzenie?

Informacja

Sprawę wnosimy poprzez złożenie pisemnego wniosku, w którym należy:

oznaczyć dane i adres wnioskodawcy
oznaczyć uczestników i ich adresy
wskazać Sąd, do którego jest kierowany
wskazać wartość nieruchomości

Ponadto:
w treści wniosku należy wskazać nazwisko osoby, która nabyła zasiedzenie, datę, w której nastąpiło zasiedzenie,
określić nieruchomości- nr ewidencyjny działki, jej powierzchnię, miejsce położenia,
wskazać okres posiadania nieruchomości
określić sposób posiadania nieruchomości
zawrzeć wnioski dowodowe- np. świadkowie(nazwiska i adresy)
podpisać wniosek

Załączniki:
- wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu
- wypis z rejestru gruntów
- zaświadczenie, że nie toczyło się postępowanie uwłaszczeniowe
- zaświadczenie o braku księgi wieczystej

Uwaga: Wniosek należy złożyć wraz z odpisami wniosku dla uczestników
Wniosek podlega opłacie stałej– 2.000 (dwa tysiące) złotychilość odsłon: 20938
wytworzył: Robert Cieciura (2012-04-12 11:54:10)
wprowadził: Robert Cieciura (2012-04-12 11:55:15)
liczba zmian: 4
ostatnio zmienił: Jarosław Długołęcki (2019-11-27 13:05:54)
jakie zmiany: Aktualizacja