- Rejestr zmian
Informacje->Wykaz mediatorów

KOMUNIKAT- Międzynarodowy Dzień Mediacji w dniu 19 października 2017 roku oraz tygodnia MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA MEDIACJI w dniach 16-20 października 2017r.

1.KOMUNIKAT w sprawie dyżurów w dniach 16-20 października 2017r.
[Stan na dzień 19 października 2017 rok]
467,7 KB


Tabela Dyżurów w ramach obchodzonego w dniu 20 października 2016 roku MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MEDIACJI

1.Tabela Dyżurów w dniach 17-22 października 2016r.
[Stan na dzień 05 października 2016 rok]
478,1 KB


Wykaz mediatorów sądowych.

1.Wykaz mediatorów sądowych do pobrania.
[Stan na dzień 14 kwietnia 2017 rok]
24,8 KB


Wykaz stałych mediatorów sądowych.

1.Wykaz stałych mediatorów sądowych do pobrania.
[Stan na dzień 01 czerwca 2016 rok]
506,0 KB


Informacja o mediacji cywilnej.

-Informacja o mediacji cywilnej.
[Stan na dzień 10 września 2012 rok]
59,6 KB


Informacja o mediacji karnej.

-Informacja o mediacji karnej.
[Stan na dzień 10 września 2012 rok]
55,4 KB


Informacja o mediacji rodzinnej.

-Informacja o mediacji rodzinnej.
[Stan na dzień 10 września 2012 rok]
59,9 KB


Informacja o mediacji nieletnich.

-Informacja o mediacji nieletnich.
[Stan na dzień 10 września 2012 rok]
55,4 KB


Mediacja w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy.

Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy regulują przepisy kodeksu cywilnego. Mediatorem w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy może być każda osoba fizyczna, o ile ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych. Przepisy nie różnicują wymogów wobec mediatorów stałych (wpisanych na listy stałych mediatorów) i ad hoc (indywidualnie powołanych do prowadzenia mediacji w konkretnej sprawie). Każda organizacja zawodowa i społeczna może powołać do życia ośrodek mediacyjny i prowadzić listy stałych mediatorów. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Wpisu na listę mediatorów dokonuje dana organizacja zawodowa lub społeczna. Organizacje społeczne i zawodowe przekazuję Prezesowi Sądu Okręgowego informacje o powołanych ośrodkach mediacyjnych oraz o listach stałych mediatorów. Organizacje społeczne i zawodowe są odpowiedzialne za stanowienie standardów, kształcenie oraz weryfikowanie kompetencji mediatorów wpisanych na prowadzone przez siebie listy.

Mediacja w sprawach karnych.

Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych może prowadzić instytucja lub osoba godna zaufania spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2009 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 108, poz. 1020) - wpisana do wykazu. Wpisu do wykazu dokonuje Prezes Sądu Okręgowego na wniosek instytucji lub osoby godnej zaufania.

Do wykazu może zostać wpisana instytucja, która:

1. zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi powołana została do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka;
2. posiada warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego;

Do wykazu może zostać wpisana osoba godna zaufania, która:

1. posiada obywatelstwo polskie;
2. korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
3. ukończyła 26 lat;
4. biegle włada językiem polskim;
5. nie była karana za przestępstwo umyślne;
6. posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Mediacja w sprawach nieletnich

Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich może prowadzić instytucja lub osoba godna zaufania spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2001 r. Nr 56, poz.591 z późniejszymi zm.) - wpisana do wykazu. Wpisu do wykazu dokonuje Prezes Sądu Okręgowego na wniosek instytucji lub osoby godnej zaufania Postępowanie mediacyjne może również prowadzić rodzinny ośrodek diagnostyczno - konsultacyjny, utworzony na podstawie odrębnych przepisów, który nie podlega wpisowi do wykazu.

Do wykazu może zostać wpisana instytucja, która:

zgodnie ze swoim statutem została powołana do wykonywania zadań w zakresie: zadaniami statutowymi powołana została do wykonywania zadań w zakresie:
a) mediacji,
b) resocjalizacji,
c) poradnictwa wychowawczego i pomocy psychologicznej,
d) diagnozy psychologicznej,
e) profilaktyki przestępczości,
f) ochrony wolności i praw człowieka.
Postępowanie mediacyjne w imieniu instytucji prowadzi upoważniony przez nią pisemnie przedstawiciel, który powinien odpowiadać warunkom stawianym osobie godnej zaufania.

Do wykazu może zostać wpisana osoba godna zaufania, która:

1. ukończyła 26 lat;
2. korzysta w pełni z praw cywilnych i publicznych;
3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie;
4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;
5. posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
7. odbyła szkolenie dla mediatorów.

Mediatorem nie może być czynny zawodowo:

1. sędzia, prokurator, asesor i aplikant sadowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, Policji lub innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw;
2. adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny;
3. komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii;
4. funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej;
5. pracownik placówki opiekuńczo - wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich;
6. pracownik instytucji lub członek organizacji zajmującej się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz.
7. ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy;
8. osoba, która w sprawie nieletniego była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię nieletniego;
9. osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.

Sąd Okręgowy nie prowadzi szkoleń dla mediatorów. Dokumenty, które powinna złożyć osoba ubiegająca się o wpis do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych lub nieletnich:

1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego o dokonanie wpisu do wykazu - z oznaczeniem kategorii spraw (karnych lub nieletnich), w których zgłasza gotowość prowadzenia mediacji;
2. życiorys;
3. kserokopię dowodu osobistego;
4. potwierdzenie o niekaralności ;
5. dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności określonych odpowiednio:
a) w § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 108, poz.1020);
b) w § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2001 r. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.)
6. opinię od pracodawcy na okoliczność rękojmi należytego wykonywania obowiązków mediatora ;
7. dokument potwierdzający odbycie szkolenia dla mediatora, o którym mowa w § 8 wskazanego wyżej rozporządzenia w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich
W przypadku, gdy do wniosku załączone są kserokopie dokumentów (np.: odpis dyplomu, certyfikatu itp.) należy równocześnie okazać ich oryginały celem poświadczenia zgodności. Wniosek o dokonanie wpisu do wykazu wraz z załącznikami składa się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. Oddziału Administracyjnego, pokój Nr 129.

Koordynator ds. Mediacji Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
SSO Paweł Lasoń
tel. (44) 649 – 41 - 82


Informacje dotyczące mediacji dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości RP: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/ilość odsłon: 15604
wytworzył: Robert Cieciura (2009-08-04 13:54:23)
wprowadził: Robert Cieciura (2009-08-04 14:40:31)
liczba zmian: 30
ostatnio zmienił: Robert Cieciura (2017-12-14 10:26:32)
jakie zmiany: Poprawiono szyk informacji.